พกส.001 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (update 18 ก.ค.61)

 พกส.001.1 แบบรายชื่อผู้มีสิทธิรับประโยชน์เพิ่มเติม

 พกส.001/1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก( สรุปแจ้งโดยหน่วยงาน)

 พกส.001/2 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก (สำหรับสมาชิก)

พกส.001/3 แบบลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พกส.001/4 แบบแสดงความประสงค์การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม

 พกส.002 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

พกส.003 แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (update 10 ต.ค.60)

พกส 004 แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ (update 10 ต.ค.60)

พกส.005 แบบขอคงเงินไว้ในกองทุน

พกส.005/1 แบบขอรับเงินที่คงไว้ในกองทุน

พกส.006 แบบแจ้งขอรับเงินเป็นงวด

พกส.006/1 แบบขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการรับเงินเป็นงวด

พกส.007 แบบแจ้งโอนย้ายสมาชิกในกองทุนเดียวกัน

พกส.008 แบบแจ้งรับโอนสมาชิก

พกส.009 แบบขอคืนเงินกองทุนที่นำส่งเกิน

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน

Bill Payment (update 10 ต.ค.60)

แบบแจ้งข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง

 ไฟล์การนำส่งเงินเข้ากองทุน (Excel)

Go to top