ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ของการออกเดินสายประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮออล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผุ้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 (นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) เป็นประธานในพิธี โดยมี นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ กล่าวรายงาน โดยบรรยากาศในการประชุม มีผู้บริหารระดับสูง/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจน ตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.เข้าร่วมการประชุม โดยมีวิทยากรให้ความรู้จาก บลจ.กรุงไทย จำกัด และ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ในครั้งนี้

 
 
 
Go to top