ภาพบรรยากาศ วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2558

ภาพบรรยากาศ วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับร่างข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และประเด็นอื่นๆ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โสภณ เมฆธน) เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ ผู้แทนพกส. มาร่วมกันพิจารณาร่วมกัน

 
 
 
Go to top