ภาพบรรยากาศ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพบรรยากาศ 2 กุมภาพันธ์ 2559 จ.นนทบุรี ที่ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ ภายในโรงพยาบาลทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนนี้และข้อบังคับกองทุนฯ พกส.เพื่อประกอบการพิจารณาในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบในการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมในด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานต่อไป

 
 
 
Go to top