ภาพบรรยากาศ 14 มีนาคม 2559

ภาพบรรยากาศ วันนี้ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการอนุมัติและรับรองการเป็นสมาชิกภาพ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมียอดจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 42,897ราย และหารือแนวทางเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งและต้องเป็นสมาชิกภาพฯ รวมถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โสภณ เมฆธน) เป็นประธาน และท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์) เป็นรองประธาน พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ ผู้แทนพกส. มาร่วมกันพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป

 
 
 
 
Go to top