ภาพบรรยากาศ 30 พฤษภาคม 2559

ภาพบรรยากาศ วันนี้ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพิจารณาแต่งตั้งบริษัทจัดการและหารือแนวทางเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งและต้องเป็นสมาชิกภาพฯ รวมถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์) เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ ผู้แทนพกส. มาร่วมกันพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป

 
 
 
 
Go to top