ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 การประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 ของส่วนกลางและกรมต่างๆ ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ วชิระ เพ็งจันทร์) เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารระดับสูง/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจน ตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.เข้าร่วมการประชุม โดยมีวิทยากรให้ความรู้จาก บลจ.กรุงไทย จำกัด และ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ในครั้งนี้

 
 
 
Go to top