ขอเชิญพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้าร่วมการประชุมใหญ่ สมาชิก กสล.พกส. ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 15.00 น  ณ.ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 
Go to top